דורך יענטא חנה'ס
שוועסטערס און חבר'טעס

די בריוו האט יענטא חנה שתחי' געשריבן צו איר קאזין מרת נעמי רות ראזנער שתחי' אנהייב חודש  אדר ב'.

די בריוו איז ערהאלטן געווארן ערשט חול המועד פסח מיט א גרויסע השגחה פרטית.

דעם בריוו האט יענטא חנה געשריבן צו איר מאמע נאך אין קרית בבל, נאכדעם וואס איר מאמע האט דערקלערט א מלחמה קעגן איר מאן און די גאנצע קהילה, און זי האט איר עפענטליך געזאגט אז זי וועט איר אוועקשלעפן מיט...

דעם בריוו האט יענטא חנה געשיקט צו איר פעטער די רבי שליט"א, נאך אין אנהייב ווען איר מאמע האט שוין דעקלערט איר בייזוויליגע פלאן צו צוכאפן יענטא חנה - א אשת איש, און איר אוועקרייסן פון איר מאן אלץ א...

דעם בריוו האט יענטא חנה איבערגעגעבן פאר ר' שמואל מאיר מוצאי שבת פרשת ויצא, דאס איז געווען א קורצע באריכט אויף דעם וואס מען האט איר געשלעפט קיין אמעריקא געצוואונגגענערהייט, וואס אין אמת'ן אריין איז...

דא איז די עמערדזשענסי קלאגע וואס די מאמע פון יענטא חנה האט אריינגעגעבן אין די פעמילי קאורט, כדי צו באקומען קאסטעדי פון אירע קינדער, און אויך א בקשה אז מען זאל געבן א ארדער אף פראטעקשן פאר די טאטע, די...

דעם בריוו האט יענטא חנה געשיקט קיין קרית בבל בערך צוויי חדשים נאכדעם וואס מען האט איר געשלעפט די צווייטע מאל קיין אמעריקא, דאס איז נאר איינע פון די הונדערטער בריוון וואס זי האט געשריבן און זי האט...

דעם פעטישן האט יענטא אונטערגעשריבן א וואך נאכדעם וואס זי איז געברענגט געווארן קיין ניו יארק, דעם תוכן פון די פעטישן איז געשריבן געווארן אין איר בריוו וואס זי האט איבערגעגעבן מוצאי שבת ויצא תשע"ט, און...

דעם קאורט ארדער האט יענטא חנה'ס מאמע ערלעדיגט פון א ריכטער אין גואטעמאלא, וואס דאס האט ערלויבט צו קומען און איבערפאלן קרית בבל יעדן טאג, דעם ציהל איז געווען אריינצוברענגען די ציונים מיט די קאראפטירטע...